FUNDACJA „NOWE ŻYCIE” W ZAMOŚCIU

Nazwa podmiotu: Fundacja „Nowe Życie”

Siedziba i adres: Zamość 22-400, ul. Akacjowa 9

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.04.2004 r.

Numer KRS: 0000204703

Numer REGON: 951209761

Konto Fundacji:

PKO BP S.A. I Oddział w Zamościu

numer konta : 05 1020 5356 0000 1202 0038 8876

 

  1. Zakres działalności statutowej i formy jej prowadzenia

Celem Fundacji jest działalność kulturalna, charytatywna, wychowawcza, edukacyjna, a także w zakresie upowszechniania sportu zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ edukacji poprzez kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, edukację, także młodzieży, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania;

b/ kultury poprzez: 1) prowadzenie ośrodków kultury klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury, spełnianie funkcji użytecznych, np. organizowanie różnego rodzaju kursów; 2) organizowanie koncertów różnych typów, np. symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych, koncertów dla dzieci i młodzieży, koncerty zespołów muzyki rozrywkowej.wydawanie gazet;

3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

c/ działalności związanej ze sportem poprzez organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach, działalność związaną z promocją i organizacją imprez sportowych

Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym przedmiocie:

a/ opieki wychowawczej i społecznej w postaci

-opieki społecznej dla dzieci: działalność związaną z adopcją, działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność wiejskich dziecińców, półkolonii, działalność prewencyjną oraz inną działalność tego rodzaju,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc materialną dla uczniów szkół ogólnokształcących, zawodowych oraz studentów, pomoc finansową w płaceniu świadczeń za mieszkania, wydawanie bonów żywnościowych,

– wychowawczej działalności prewencyjnej zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania w trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej,

-odwiedzania osób starych,

-konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych,

-opieki i doradztwa dla osób warunkowo zwolnionych z więzienia,

-działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej,

-działalności polegającej na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., łącznie z działalnością tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

-działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo oraz osób bezrobotnych; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

-działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej.

b/ prowadzeniabibliotek nie publicznych wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń przy bibliotekach przeznaczonych do pisania, bibliotek dźwiękowych i filmowych

c/ kultury poprzez:

1)działalności kółekmuzycznych, artystycznych, teatralnych, filozoficzno teologicznych i innych;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych;

3) pozostałą działalność wydawniczą;

4) produkcję przedstawień teatralnych;

 

FUNDACJA NOWE ŻYCIE

zobacz stronę

PARTNERZY

Wspólnota w Jego Ręku w Zamościu

Wspólnota W Jego ręku – jesteśmy Wspólnota Charyzamtyczną która koncentruje się na spotkaniu z Żywym Bogiem. Wspólnota kładzie szczególny nacisk na otwartość wobec Ducha Świętego, który jest źródłem i siłą życia chrześcijańskiego. To On nadaje Wspólnocie dynamikę, a pochodzące od Niego dary i charyzmaty określają nasz charakter. Wspólnotę tworzą ludzie w różnym wieku, z różnych parafii skupionych w Zamościu, okolicach i nie tylko. Wspólnota jest prowadzona przez liderów świeckich Tomasza, Andrzeja, Przemka i Andrzeja we współpracy z ks. Adamem Dworzyckim, który sprawuje opiekę duszpasterską.

Wspólnota powstała w 1993r.

Spotykamy się w Centrum Pastoralnym na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Zamościu. W 2016 roku przyjęliśmy nazwę Wspólnota W JEGO RĘKU od słów zawartych w Księdze Powtórzonego Prawa 33,3: On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku. U nóg Twoich oni usiedli, słowa Twoje przyjmują. (Pwt 33,3)

Pomoc  psychologiczna 
i duchowa.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Zamościa i okolic, którzy w czasie pandemii borykają się z rożnymi sprawami, wątpliwościami i pytaniami, ruszyliśmy z pomocą psychologiczną i duchową.

Szybko udało nam się zbudować profesjonalny zespół psychologów, lekarzy oraz osób duchowych, które swoim dosiwadczeniem i wiedzą chcą wspierać potrzebujące osoby.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z pomocy
w komfortowych i dyskretnych warunkach.

Posiadamy rozwiązania do spotkań on-line.